Gyermeke boldogásáért és fejlődéséért
Dimenzió Prémium Magánóvoda

Püspöki István fenntartó
AURA Oktatási Nonprofit Kft.

”Montessori nevelési rendszerének minden mozzanata a képességek fejlesztésére, a valóság megismerésére, az ember megbecsülésére, a kölcsönös segítségnyújtásra, a tudás és a szépség szeretetére irányul.”

Palotai Istvánné Lia óvodavezető

Több évtizedes vezetői, pedagógiai és óvodai tapasztalattal a hátam mögött nagy örömmel vállaltam el a Dimenzió Óvoda vezetését és minden tudásommal arra fogok törekedni, hogy az elvárásoknak maximálisan eleget tegyek.

 

Szakmai végzettségeim: BME Szakvizsga, Óvodapedagógus, Testnevelő tanár, Szociológus, FPI Esztétika szak, Aerobik szakedző, Síoktató, Szakértő

Pedagógiai hitvallásom középpontjában a gyermek és családja áll.

Különös hangsúlyt kívánok fektetni a családdal neveléssel való szoros együttműködésre, a szülői igények kielégítésére, a gyermekek képességeinek maximális kibontakoztatására, fejlesztésére.

Hitem szerint csak a családdal való egyetértésben végzett nevelőmunka eredményeképpen valósulhat meg az óvoda alapvető feladata, az iskolára való magas szintű felkészítés, boldog, biztonságos, szeretetteljes gyermekkor a mindennapokban. Egyik legfontosabb és számomra is kimagasló értéke a szülőkkel való szoros együttműködés, közös programok szervezése során betekinthetnek ünnepeinkbe, szülői fórumokon a neveléssel kapcsolatos információk cseréjére és tanácsadásra is lehetőséget biztosítunk.

Fontosnak tartom, hogy a mindennapos tervezett tevékenységek során a gyermekek minél több területen kipróbálhassák önmagukat – legyen művészet, sport, mozgás, színjátszás, báb, tánc, nyelvtanulás vagy környezetünk megismerése, védelme, mert ez által fedezhetjük fel tehetségüket és azt magas szinten, kibontakoztathatjuk.

Arra kívánok törekedni, hogy a gyermekek a csoportba együtt ismerkedjenek meg a szokás- szabályrendszerrel, melyek egyaránt vonatkoznak játékra, mozgásra, egészségügyi és erkölcsi normákra, a különböző tevékenységekre, egymással és a felnőttekkel való kapcsolatra. A vegyes korosztály lehetőséget ad arra, hogy a kisebbek gyorsabban fejlődjenek a nagyok, pedig példaértékű segítségére legyenek a fiatalabbaknak.

Nagy hangsúlyt kívánok fektetni a szabad levegőn történő fejlesztésre, mozgásra és játékra, ehhez kiváló eszközökkel rendelkezik az óvoda.

A komplex fejlesztés során a két tannyelvű fejlesztést/ magyar- angol/ kiemelten fontosnak tartom és szorosan kapcsolódik az értelmi fejlesztéshez is. Az ismeretek, élmények nyújtása, feldolgozása játékidőben, különböző szervezeti keretek között, kötelező és kötetlen foglalkozásokon, kirándulásokon, rendezvényeken, ünnepségek alkalmával is meg kívánom valósítani. A gyermeki fejlettség mérése speciális mérőlapon történik. Mindennapjainkban a legfontosabb feladatomnak tekintem a gyermekek képességeinek fejlesztését, a harmonikus, esztétikus légkör biztosításával, önállóságuk, személyiségük kibontakoztatásán és kommunikációs készségük fejlesztésén keresztül.

A kiemelt fejlesztés a tehetséges és a felzárkóztatást igénylő gyermekek részére mind a délelőtti, mind a délutáni szervezett tevékenységek során kívánom megvalósítani.Ezen a téren vezetőim munkámat, illetve a gyermekek fejlesztését kiváló szakemberek segítik: logopédus, gyógypedagógus, pszichológus, nyelvtanár, fejlesztő pedagógus, szakképzet óvodai dajka. Célom olyan pedagógia alkotólégkör kialakítása, mely pozitív szellemiségű, kreatív, innovatív és maximálisan figyelembe veszi a gyermek személyiségét, és azon tevékenykedik, hogy a gyermekek örömmel jöjjenek a Dimenzió Óvodában és Montessori módszer alkalmazásával  váljanak iskolaérett gyermekekké.

Pedagógiai célkitűzésem:

Szeretetteljes, a gyermekek érdekein, jogain alapuló, a családi értékekre épülő óvodai nevelés megvalósítása, melynek fő területei:

 • egészséges életvitel
 • tehetségek ápolása
 • egyéni képességek fejlesztése
 • sikerorientált, szívesen kommunikáló, a környezetében jól eligazodó, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező boldog gyermekek nevelése

 

Sudár Alexandra
 
 
A Pető Intézet végzős, konduktor, óvodapedagógus hallgatójaként és a néptánc szakkör vezetőjeként szeretnék bemutatkozni! A néptánccal gyermekként óvodában ismerkedtem meg Kaposváron! Végig járva a művészeti iskolákat a megyeszékhely felnőtt, amatőr táncegyüttesében, a Somogy Táncegyüttesben táncoltam! Jelenleg SNI és integrált óvodai nevelésű óvodáskorú gyermekeknek tartok néptánc, és népi játék szakkört! Több néptánc módszertani képzésen is részt vettem (Így tedd rá!), melyekből és a saját tanulmányaimból, tapasztalatimból, építkezve alkottam meg a néptánc, népi játék programot. Ezt a közös élményt októbertől, minden péntek délután a Dimenzió Óvoda, óvodásainak is szeretettel átadok!
 

 

Csabai Gabriella

Csabai Gabriellának hívnak és a Talentum Nemzetközi Tánc és Zeneművészeti Szakiskolában végeztem táncművészként.

A gyermeki fantáziában megjelenő tartalmak, mozdulatokba és táncba való átültetése játékos formában és csodaszép zenék segítségével történik. A gyerekek korosztályának megfelelő klasszikus zeneművek ugyan úgy hangsúlyt kapnak a foglalkozás alatt, mint a gyermekdalok.

A szép zene és a tánc bizonyítottan harmonizáló hatású és olyan agyi területeket fejleszt, amelyek a gyerekek egyéb tevékenységeiben is megmutatkoznak és segítséget nyújtanak.

Gyertek és próbáljátok ki ezt az új foglalkozást!

 

Iványi Viktória óvodapedagógus, pszichopedagógus
Óvodapedagógusként kezdtem a pályámat, ez alatt megismerkedtem a drámapedagógia módszerével és elkezdtem használni az óvodai élet mindennapjaiban. Később gyógypedagógus lettem, mert munkám során olyan problémákkal találkoztam, ami előtt akkor még értetlenül álltam. Majd elvégeztem egy pszichoterápiás képzést, ahol elsajátítottam olyan módszereket, amelyek segítenek a gyerekeknek a problémáikkal való megküzdésben. Dolgozom a korai fejlesztés területén, óvodában, iskolában illetve szülőcsoportokat is indítok. Èvek óta tartok angolfoglalkozásokat gyerekeknek úgy, hogy az élményt legyen mindenkinek.

 

Amiben segíteni tudok:

 • tanulási, magatartási problémák
 • beilleszkedési nehézségek
 • komplex fejlesztés (mozgás és képességfejlesztés)
 • tehetséggondozás
 • nevelési problémák
 • konfliktushelyzetek
 • angol tanítás

 

 Gránitz Tibor - gyógypedagógus, logopédus
 

 

Csetverikov Iván 

Csetverikov Ivánnak hívnak, néhol Iván bácsinak, máshol Csetának, valahol egyszerűen csak Ivánnak. Zenészként és óvóbácsiként arra ösztönzöm és boldogítom  zenésztársaimat - legyenek ők gyerekek vagy felnőttek, - hogy merjenek szabadok lenni, éljék meg azt, ami belőlük, és csak belőlük fakad, hisz azért születtek. 

      Zenét nem lehet tanítani.

      Mint ahogy az életet sem.        

      Hagyni lehet megteremtődni.

      Ilyenkor él, sugárzik, és boldogságot áraszt.   

      Ahogy mindannyian.

      Ezért  zen-élek:

 

 

 

 

LOGOPÉDUS /fejlesztők/
Zsemberyné Lengyel Mónika: gyógypedagógus - pszichopedagógus   
Zsembery Levente: okleveles drámapedagógus, színész

Az Életfa Játéktér meghívja a gyerekeket egy olyan világba, ahol a fantázia végtelenbe száguldó ereje, a mesék gyógyító hatása, és a különböző integratív játékos módszerek lehetőséget adnak a gyermek belső világának felfedezésére, érzelmeik kifejezésére, képességeik fejlesztésére, társas kapcsolataik megerősítésére. 

Ebben a térben, ahol egyszerre maximum tíz fő van jelen, lehetősége van a gyermeknek szabadon kifejeznie élményvilágát, megélheti különböző érzelmeit, ezeken keresztül feldolgozhatja problémáit, konfliktusait. A fantázia és a képzelet melyet előhívunk, olyan magatartást idéz fel, vagy éleszt újra, amelyeknek játékos kifejezése lehetővé teszi személyiségének megismerését, fejlesztését, vagy módosítását. A különböző szerepjátékok élménye a gyerekekben felszabadulást, örömet okoz, új élményeket szerez magáról, és a világról.

Ebben a fantáziavilágban segítségéül hívjuk a meséket Boldizsár Ildikó féle meseterápiás eszközökkel, a gyönyörű színes bábokat, Gőbel Orsolya féle varázsjátékokat, szimbólumdrámát – ami a tudattalannak egyfajta képi megnyilvánulása – művészetterápiás eszközöket, mely lehetőséget nyújt arra, hogy fantáziájukat, megélt élményeiket rajzban, festésben szabadon kifejezhessék. Alkalmazzuk a különböző hangszerek meditatív hatását, ami segíti a gyermek lelkének megnyugvását. Mindez tehát egy egészen komplex, integratív módszer, amely egy olyan biztonságot adó, bátorító, megengedő légkört alakít ki, ahol végre kicsit megpihenhet a gyermek saját világában, ahol nincsenek megfelelések, elvárások, csak megtartó keret, energia, és szeretet.

Mindezek mellett olyan közeget szeretnénk teremteni, ahol a szülő is legalább annyira fontos, mint a gyermek. Meggyőződésünk, hogy igazán közös munkával tudjuk elérni a gyermek jóléte érdekében a célt. Azt, hogy később kiegyensúlyozott, önbizalommal teli, önálló döntéseket hozó, felelősségteljes felnőtté váljon, aki mer kiállni önmagért, aki meri vállalni önmagát, tudja használni kreatív erejét. Ezek biztosítják igazán, hogy boldog, teljes életet éljen.


Vezetőként arra kívánok törekedni 43 éves óvodapedagógusi szakmai tapasztalatom és 33 éves intézményvezetői vezetői ismereteim alapján, hogy a DIMENZIÓ Óvoda Pedagógiai Programjának szellemében, a fenntartó, az óvodapedagógusok, alkalmazottak közösségének aktív együttműködésével az óvoda fejlesztésében és hírnevének fokozásában vezető szerepet vállaljak. Az óvoda hosszú távú szakmai, pedagógiai, nevelési értékrendjének továbbvitelét, fejlesztését, személyes közreműködésemmel, munkatársaim támogatásával, a korszerűség előtérbe helyezésével, a hagyományokra építve kívánom tovább fejleszteni. Az óvoda zavartalan, folyamatos működését fenntartói hozzájárulással, támogatással, a partneri elvárások függvényében kívánom fejleszteni. A partneri igényeket felmérem, a lehetőségekhez mérten innovatív módon kívánom megvalósítani.

Céljaim:

 • A DIMENZIÓ Óvoda szellemiségének, önálló arculatának megtartásával eredményes működés biztosítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az intézmény működését befolyásoló jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérésére és naprakész dokumentáció vezetésére törekszem szakmai és adminisztráció tekintetében is.
 • Az intézmény fenntartójával szakmai alapokon nyugvó szoros együttműködés kialakítása, folyamatos kooperáció, a célok közös meghatározása és magvalósítása terén.
 • A múlt hagyományaira, eredményeire építve olyan csapat kialakítása, mely magas szakmai színvonalat képviselve nyitott, innovatív, együttműködő és elkötelezett a DIMENZIÓ hitvallással, pedagógiai eredményeivel, értékeivel. Az intézmény stratégiájának  középpontjában a közösség által képviselt értékek álljanak.
 • Olyan intézmény működtetése, mellyel a gyermekek, a szülők, a munkatársak, a fenntartó és egyéb partnerek egyaránt elégedettek.
 • A nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak, és az őket segítő munkatársak továbbképzése, munkafeltételeik javítása fontos feladatom.

Feladataim:

 • Legfontosabb feladatom a DIMENZIÓ Óvoda szakmai sikerének megőrzése és továbbfejlesztése a jelenlegi  és új szervezeti forma működtetésével.
 • Kiemelt feladatom az erkölcsi és szellemi értékek megóvása, amihez az igazságosságon, a szakmai szabadság biztosításán, a méltányosságon és az egyenlő bánásmódon át vezet az út. A céljaim egészéhez továbbá hozzátartozik a fenntartható fejlődés és az egészséges életmódra való nevelés a Montessori pedagógiai értékeinek megőrzése és a  mindennapi nevelési folyamatban való  megvalósulása.
 • Az a meggyőződésem, hogy a vezetői munkám akkor eredményezi az intézmény hatékony működését, ha ismerem az alkalmazottak személyiségét, szokásait, hiszen a cél közös és azt mindig együtt érjük el.  Arra fogok törekedni, hogy a közösség együttműködése során az egyének képességei fejlődjenek és pedagógus tehetségük kibontakozhasson.
 • Olyan, egyértelmű célokat kívánok kitűzni, melyeket a pedagógusok és az alkalmazottak is támogatnak, mert azokkal azonosulnak, és azok elérése értékes szakmai kihívást jelent számukra.
 • A Szülői Szervezettel történő együttműködésre nagy hangsúlyt kívánok helyezni, az igények és elvárások feltárásával, és az együtt munkálkodás megvalósításával. Rendszeres értekezletek, megbeszélések, fogadóórák, fórumok szervezésével, lebonyolításával. Számomra legfontosabb cél az őszinte, segítő szándékú véleménynyilvánítás.
 • A partnerközpontú működésre a továbbiakban is nagy hangsúlyt kívánok helyezni, a családi értékekre, a tradicionális családi nevelésre. A gyermekek nevelése közös feladat. A nevelés alapjai a család melegében eresztenek gyökeret, de a növekvő hajtást az óvoda, a partnerek és a szülők együtt ápolják. Az együttműködést családi programok, nyílt napok, partnernapok, szervezésével kívánom megvalósítani, különös tekintettel a nemzeti, családi, és óvodai ünnepekre, családdal való közös, meghitt találkozásokra, programokra.
 • A gyermeki jogok érvényesülését mindenek fölé helyezem, és ezt nevelőtársaimtól is meg fogom követelni. A gyermekek fejlődésének folyamatos nyomon követése a célom, melyet amennyiben szükséges szakemberek bevonásával kívánom megvalósítani. Mérések, megfigyelések után kerül meghatározásra a gyermekek fejlettsége, melyet személyiséglapjukon évente kétszer az óvodapedagógus kötelessége vezetni. A megfigyelések után egyéni fejlesztési terv szerint történik a fejlesztés „Segíts nekem, hogy magam tudjam csinálni!” elv szerint.